Personas datu apstrādes principi.

Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par organizāciju, personas datu apstrādes nolūku, tiesisku pamatu, uzglabāšanas termiņu, subjekta tiesībam u.c.

1. Organizācijas kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Maktool R, vienotāis reģistrācijas Nr. 42403040969, faktiskā adrese Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne, LV-4604.
SIA Maktool R kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@maktool.lv, tālruņa numurs +371 22177111.

2. Personas datu apstrādes nolūki

Ja jūs noformējat pasūtījumu mūsu vietnē www.maktool.lv, pa telefonu vai klātienē veikalā jūs piekritāt savu personas datu apstrādei.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto / ir izmantojusi / ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA Maktool R sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.
Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Jūs apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību, ka arī apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem.
Izmantojot SIA Maktool R vietnes www.maktool.lv un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.
Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām sadaļam, diemžēl, turpmākā vietnes www.maktool.lv izmantošana nav iespējama.

SIA Maktool R apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Preču pārdošanai/piegādei:
– klienta identificēšanai;
– rēķina sagatavošanai;
– maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
– preču piegādei (pirkuma līguma saistību izpildei);
– garantijas saistību izpildei;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

Ja tas ir nepieciešams SIA Maktool R ir tiesīgs nodot apstrādei Klienta personas datus mūsu sadarbības partneriem:

– attiecīgajam servisa centram garantijas/pēcgarantijas servisa nodrošināsanai;

– līzinga kompānijai līzinga piešķiršanai, ja Klients izteica vēlēšanos iegādāties preci līzingā;

– piegādes nodrošināšanai, ja Klients ir izteicis vēlmi saņemt piegādes pakalpojumus;
– valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3. Kādā veidā tiks apstrādāti personas dati

Apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiek ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības.
Tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.
SIA Maktool R informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts rēķins pasūtījuma apmaksai, paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
SIA Maktool R informē, ka norādot savu mobilo tālruņa numuru, jūs piekrītat, ka tas tiek iekļauts datu bāzē un uz tā var tikt nosūtīta ziņa par rēķina izsūtīšanu uz e-pastu,  paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem, darbinieks vai kurjers zvanīt, lai sarunātu preču saņemšanu.
Gadījumā, ja tiek veikts pasūtījums ar vēlmi to iegādāties “Līzingā” – jums būs jāaizpilda anketa, kura vēlāk tiks nosūtīta līzinga kompānijai uz līguma pamatā.
SIA Maktool R apstrādā Klienta datus, ņemot vērā saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Maktool R pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, un zvanus / sms izsūtīšanu par to. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA Maktool R sadarbības partneri apstrādā SIA Maktool R rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA Maktool R datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Maktool R ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai. (piemēram sūtījama piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, līzinga piešķiršana u.c.)
SIA Maktool R sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) apņēmās nodrošināt personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar datu apstrādes likumu, SIA Maktool R prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildei SIA Maktool R uzdevumā.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA Maktool R rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA Maktool R interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
SIA Maktool R apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu pirkuma līgumu pēc Klienta pasūtijuma un nodrošinātu tā izpildi;
saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

5. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto distances līgumu ar Klientu; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Maktool R vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā) vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

6. Piekļūve personas datiem un citas Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Jums ir tiesības saņemt SIA Maktool R rīcībā esošos datus par sevi.
Saviem datiem Klients var piekļūt, ka arī izdarīt labojumus, ka arī Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– Ja Klients veica reģistrāciju vietnē www.maktool.lv Klients var apskatīties un pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot autorizējoties Profilā;
– rakstveida formā klātienē SIA Maktool R veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
– nosūtot pieprasījumu uz pasta adresi Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 151-2A, LV-4604, Latvija
SIA Maktool R datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@maktool.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
SIA Maktool R nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. Klienta piekrīšana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrīšanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrīšana (piemēram, reklāmas izsūtīšana) var dot savā profilā vietnē www.maktool.lv vai reģistrācijas laikā, vai parakstoties vietnē, vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – sava profilā vietnē www.maktool.lv, rakstot uz info@maktool.lv vai klātienē SIA Maktool R veikalā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Papildinājumi

SIA Maktool R ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA Maktool R mājaslapā – www.maktool.lv