Distances līgums – vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Distances līgums var tikt noslēgts, piemēram, noformējot pasūtījumu interneta veikalā interneta mājas lapā (un pēc tam saņemot apstiprinājumu), pasūtot preces no kataloga, noslēdzot līgumu ar telefona vai faksa starpniecību.
Galvenā distances līguma pazīme ir tāda, ka līgums tiek noslēgts abām pusēm klāt neesot – ar distances saziņas līdzekļu starpniecību. Līdz ar to patērētājam nav iespējams izvēlēto preci vai pakalpojumu pārbaudīt un izvērtēt tā atbilstību patērētāja vēlmēm.

Faksimilu, automātisko atbildētāju un distances saziņas līdzekļus, kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar patērētāju, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja saņemta patērētāja nepārprotama piekrišana.

Izmantojot tālruni, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sarunas sākumā informēt patērētāju par savu identitāti un zvana komerciālo nolūku. Patērētājam ir tiesības atteikties uzklausīt piedāvājumu.
Pēc pasūtījuma veikšanas patērētājs ir noslēdzis ar pārdevēju līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?

 • Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
 • Slēdzot distances līgumu, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu termiņā, ja nav panākta vienošanās ar pārdevēju par garāku termiņu;
 • Atteikuma tiesību termiņu skaita: – no preces vai preces daļas saņemšanas dienas; – no pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
 • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, tad pārdevējam aizliegts no patērētāja pieprasīt līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar atteikuma tiesību izmantošanu;
 • Ja pārdevējs pirms līguma noslēgšanas, nav sniedzis iepriekš minētajos kritērijos norādītās informācijas rakstisku apstiprinājumu vai apstiprinājumu citā patērētājam pieejamā vizuāli vai audiāli uztveramā un saglabājamā veidā, tad patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 90 kalendāro dienu laikā;
 • Patērētājam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst patērētāja vajadzībām un vēlmēm. Ja pārdevējs ar līguma noteikumiem ierobežo šīs patērētāja tiesības, tad šāds noteikums uzskatāms par netaisnīgu;
 • Pārdevējam preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī jāiesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts atteikuma tiesību apraksts;
 • Atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam;
 • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.
 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.
 • Kādā veidā tiek segtas preces vai pakalpojuma piegādes izmaksas atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā?
 • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ;
 • Ja patērētājs atdod atpakaļ preci tādēļ, ka prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.